Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. - www.saubi.com 

SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. amb domicili a Pol. Ind. Casa Nova, Carrer Tarragona 59, 17181, Aiguaviva, Girona, amb CIF B17453978 representada per DAVID SAUBÍ FONT amb NIF 40312945V posa a disposició al seu lloc web www.saubi.com continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. per part dels USUARIS que accedeixin. 

SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al volum 988, foli 187, del full número GI-18043. L’accés al lloc web de SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. implica sense reserves, l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre completament. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en aquest per a la realització d’activitats contràries a la llei que ha de respectar en tot moment les presents condicions generals.

 

PRIMERA. - CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

1.1.-La utilització del lloc web de SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús d’aquest lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. prohibeix els següents:

1.1.1. - Realitzar accions que puguin produir mitjançant el lloc web o a través d’aquest, qualsevol mena de dany als sistemes de SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. o a tercers.

1.1.2. - Realitzar sense la deguda autorització, qualsevol mena de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing"). 

1.2. - SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o les presents condicions generals. Veure la clàusula cinquena.

 

SEGONA. - CONTINGUTS. Els continguts inclosos en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per: 

2.1. - SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. utilitzant fonts internes i externes de tal manera que SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. - SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

 

TERCERA. – DRETS D’AUTOR I MARCA 

SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. informa que el lloc web www.saubi.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte si hi ha consentiment de SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L.

SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. utilitza fonts externes per a l’el·laboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

 

CUARTA. - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE 

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents  per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de GIRONA renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

CINQUENA. - 

En el cas en què qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta de clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de la mateixa de les presents condicions. SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia a aquests excepte en cas de reconeixement expressa per part de SAUBI CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L.